Кнеза Милоша 4 П.Ф. 13

Бољевац, Србија

030 463390

Контакт телефон

direktor@bibliotekaboljevac.org.rs

info@bibliotekaboljevac.org.rs

Информатор о раду

Информатор о раду можете погледати на линку

Јун 2024.

Јавна библиотека “Бољевац” послује у складу са:

Усвојена планска акта Библиотеке:

 1. Статут Јавне библиотеке “Бољевац” бр. 06-119/2022-I/1 од 03.09.2021.
 2. Правилник о систематизацији радних места бр. 05/3 од 24.11.2021.
 3. Правилник о раду бр. 11/03 од 10.12.2021.
 4. Правилник о радној дисциплини и понашању запослених и радном времену са етичким кодексом бр. 11/04 од 10.12.2021.
 5. Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију бр. 26/6 од 22.02. 2022.
 6. Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује бр. 26/7 од 22.02.2022.
 7. Правилник о начину коришћења службеног возила и реализацији службених путовања у земљи и иностранству бр. 26/8 од 22.02.2022.
 8. Листа категорија документараног материјала са роковима чувања бр. 47/3 од 28.04.2022.
 9. Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала бр. 47/4 од 28.04.2022.
 10. Правилник о условима, правима и одговорностима приликом употребе рачунарске опреме, мреже, електронске поште и интернета бр. 95 од 12.07.2022.
 11. Правилник о коришћењу библиотечко-информационе грађе и пружања библиотечко-информационих услуга бр. 96. од 12.07.2022.
 12. Правилник о заштити података о личности бр. 98. 12.07.2022.
 13. Правилник о буџетском рачуноводству бр. 100 од 13.07.2022.
 14. Пословник о раду Управног одбора Јавне библиотеке “Бољевац” бр. 115/1 од 25.08.2022.
 15. Правилник о електронском пословању бр. 115/2 од 25.08.2022.
 16. Правилник о попису имовине и обавеза бр. 115/3 од 25.08.2022.
 17. Правилник о издавачкој делатности Јавне библиотеке “Бољевац” бр. 150 од 17.10.2022.
 18. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности бр. 09 од 26.01.2023.

Остала документа

 1. Решење о именовању директора
 2. Решење о именовању чланова Управног одбора
 3. Решење о именовању Надзорног одбора

КОДЕКС БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ

Свесни значаја библиотека и библиотекарског позива за образоваље, науку и културу, за размену информација и идеја, за очување и допринос развоју цивилизације, у духу начела људске и професионалне етике , Библиотекарско друштво Србије доноси кодекс БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ

1.
Дужност библиотекара је да служи знању и универзалном људском праву на образовање, науку и културу.

2.
Библиотекар темељи однос према кориснику на праву и поштовању, без обзира на расну, националну, верску. политичку и класну припадност и, истовремено, штити његово право на приватност.

3.
Библиотекар обезбеђује највиши ниво услуга, залаже се за слободан проток информација и искључује сваки облик цензуре.

4.
Библиотекар стручно попуњава библиотечке збирке , благовремено обрађује грађу, чува је и брuне о њеној заштити , и омогућује потпуну доступност публикација и информација.

5.
Библиотекар је отворен за нова знања и потребе корисника и непрестано се стручно усавшава.

6.
Библиотекар поштује колеге и пружа им професионалну људску подршку и помоћ .

7.
Библиотекар обезбеђује значај и чува углед, достојанство и интерес професије и установе, и залаже се за њихов бољи статус.

8.
Библиотекар не злоупотребљава професију и положај за личну корист и не наноси штету кориснику и установи.

9.
Библиотекарско друштво Србије је oбавезно да пружи људску, стручну, правну и материјалну подршку библиотекару који има неприлика због поштовања начела Кодекса.

10.
Примену Кодекса прати, подржава или оспорава, Суд части Библиотекарског друштва Србије.

У Београду, 14. 12. 1998.